Szczecinieckie Organizacje Pozarządowe
Powróć do: Spis organizacji

Szczecinecka Fundacja na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych

 Szczecinecka Fundacja nropwws

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczecinecka Fundacja na Rzecz Osób Poszkodowanych  w Wypadkach Komunikacyjnych

ul. Warcisława IV 16

78-400 Szczecinek

tel. 94 37 29 248

e-mail: fundacjaszczecinek@wp.pl

 

NIP: 673 17 55 242

KRS: 0000182916

REGON: 331424407

 

Konto: Bank Zachodni WBK S.A. 26 1090 1711 0000 0001 0198 3470

 

Fundacja pod nazwą Szczecinecka Fundacja Na Rzecz Osób Poszkodowanych W Wypadkach Komunikacyjnych, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

Krzysztofa Lisa
Katarzynę Oleś
Włodzimierza Fila
zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Mariusza Ryndaka w kancelarii notarialnej w Szczecinku, ul. Boh. Warszawy 51, w dniu 26.09.2003 r., działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz statutu.

Siedzibą fundacji jest miasto Szczecinek.
Terenem działania Fundacji jest obszar całego kraju, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

Cele, środki i zasady działania

 • Cele Fundacji: 

1) świadczenie osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej, psychologicznej,
2) podejmowanie inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa  w ruchu drogowym,
3) pomoc w organizacji opieki medycznej i rehabilitacyjnej,
4)    upowszechnianie wiedzy o zasadach odpowiedzialności prawnej sprawców wypadków drogowych,
5) ochrona i promocja zdrowia,
6)     działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
7) niesienie pomocy osobom ubogim i potrzebującym,
8) prowadzenie i wspieranie działań humanitarnych i akcji dobroczynnych, w tym  dystrybucja żywności,
9) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
10) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
11) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
12) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
13) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
14) działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
15) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
16) działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa,
17) działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.

 • Realizacja celów Fundacji ma charakter:

1)    nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. Działalność realizowana jest w zakresie:
a)    PKD 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
b)    PKD 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2) odpłatnej działalności pożytku publicznego. Działalność realizowana jest w zakresie:
a) PKD 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.     

 • Fundacja jest organizacją pożytku publicznego.
 • Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Dochód z działalności Fundacji może być przeznaczany wyłącznie na działalność statutową.
 • Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
2) organizowanie poszkodowanym opieki prawnej i medycznej,  
3) rozwijanie działalności informacyjnej i edukacyjnej poszkodowanych,
4) poszukiwanie instytucji i osób mogących udzielić pomocy finansowej poszkodowanym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
5) współpracę z osobami i instytucjami mającą na celu wymianę doświadczeń w dziedzinie  bezpieczeństwa w ruchu drogowym, pomoc ofiarom wypadków,
6) współpracę z pokrewnymi fundacjami krajowymi i zagranicznymi,
7) inne działania sprzyjające rozwojowi celów Fundacji,
8) prowadzenie działalności charytatywnej,
9) organizację pomocy osobom niepełnosprawnym,
10) organizację lub wspieranie imprez, przedsięwzięć, wydarzeń i działań związanych z:

 1. podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji narodowej, pielęgnowaniem polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 2. mniejszościami narodowymi i etnicznymi oraz językami regionalnymi,
 3. osobami w wieku emerytalnym,
 4. rozwojem wspólnot i społeczności lokalnych,
 5. dziećmi i młodzieżą, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 6. kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 7. wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej,
 8. turystyką i krajoznawstwem,
  9. porządkiem i bezpieczeństwem publicznym
 • Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób, organizacji i instytucji zbieżną z jej celami.