Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 23 czerwca 2024
Imieniny: Wanda, Józef, Albin
pochmurno
12°C

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - POJEZIERZE RAZEM

UE EFR   LEADER PROW
Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii (LSR) Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS), w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR”.
Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM
Powiat Szczecinecki Powiat Szczecinecki Gmina Barwice Gmina Barwice Gmina Grzmiąca Gmina Grzmiąca Gmina Borne Sulinowo Gmina Borne Sulinowo Gmina Biały Bór Gmina Biały Bór Gmina Szczecinek Gmina Szczecinek  
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
POJEZIERZE RAZEM

ul. Warcisława IV 16, pok. 101 
78-400 Szczecinek

KRS 0000563877  

NIP 6731899308  

REGON 361845060


tel. 94 3729263
e-mail: biuro@lgd.szczecinek.pl

Numer konta LGD POJEZIERZE RAZEM:

35 8566 1042 0501 2776 5004 0001
Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie 

Oddział w Szczecinku

 

Zarząd LGD POJEZIERZE RAZEM

1. Paweł Mikołajewski - Prezes

2. Krzysztof Lis - Wiceprezes

3. Mariusz Kieling - Wiceprezes

4. Dorota Chrzanowska - Skarbnik

5. Ryszard Jasionas - Sekretarz

6. Patryk Makowski - Członek Zarządu

 

Dariusz Siubdzia - Dyrektor Biura LGD
d.siubdzia@lgd.szczecinek.pl
telefon: 0-94-37-292-63 lub 0-785-171-007 lub 0-506-161-596

Monika Symonowicz - Specjalista administracyjny
biuro@lgd.szczecinek.pl
telefon: 0-94-37-292-63

Agata Wójtów - Koordynator merytoryczny ds. LSR
koordynator@lgd.szczecinek.pl
telefon: 0-94-37-292-63

Katarzyna Zabuska  - Asystent ds. organizacyjnych
info@lgd.szczecinek.pl
telefon: 0-94-37-292-63

Godziny przyjęć: 

- poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 700 do 1500
- czwartek od 800 do 1600

(Gminy objęte Lokalną Strategią Rozwoju - LSR: Barwice, Biały Bór, Borne Sulinowo, Grzmiąca i Szczecinek)

 1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem jego członków, w tym osób fizycznych oraz osób prawnych, mającym na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, działającym jako Lokalna Grupa Działania (LGD).

2. Stowarzyszenie używa nazwy skróconej w brzmieniu – LGD POJEZIERZE RAZEM 

3. Stowarzyszenie, jako Lokalna Grupa Działania jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego, partnerstwem publiczno-prywatnym w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 487).

4. Stowarzyszenie, jako Lokalna Grupa Działania jest partnerstwem na rzecz wzrostu 2 zatrudnienia i spójności społecznej. 

5. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016r., poz. 1817). 

Cel i formy działania

1. Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich uwzględnia potrzeby związane z ochroną oraz promocją środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, uwzględnia rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego.

2. Celem Stowarzyszenia jako Lokalnej Grupy Działania (LGD), jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Gmin wchodzących w skład LGD POJEZIERZE RAZEM, a w szczególności: 1) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru LGD POJEZIERZE RAZEM;

2) aktywizowanie i integracja społeczności zamieszkujących obszar LGD POJEZIERZE RAZEM;

3) opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020;

4) podejmowanie działań na rzecz podniesienia jakości życia mieszkańców obszaru LGD POJEZIERZE RAZEM oraz dla rozwoju ekonomii społecznej;

5) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją mieszkańców obszaru objętego LSR;

6) ochrona wspólnych interesów członków Stowarzyszenia;

7) podnoszenie wiedzy społeczności obszaru LSR w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych, a także innowacji;

8) wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

9) wspieranie rozwoju gospodarczego obszaru objętego LSR, w tym m.in.: rozwój produktów regionalnych, turystyki, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich, społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, poprawę estetyki miejscowości na obszarze działania LGD, edukację estetyczną i artystyczną mieszkańców, aktywizację gospodarczą i zawodową, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i patologiom społecznym, poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, propagowanie zdrowego trybu życia oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze działania LGD;

10) działania na rzecz rozwoju produktów lokalnych, rozwoju rynków zbytu;

11) upowszechnianie turystyki, kultury fizycznej i sportu powszechnego wśród dzieci i młodzieży;

12) tworzenie i rozwój produktu turystycznego wokół lokalnych atrakcji turystycznych;

13) identyfikacja nowych, innowacyjnych kierunków rozwoju obszaru LSR;

14) aktywizowanie ludności zamieszkującej obszar LSR, w tym osób bezrobotnych, grup defaworyzowanych;

15) działania mające na celu wyposażenie w niezbędną wiedzę i umiejętności osób planujących rozpoczęcie działalności dodatkowej do rolniczej, rozwój przedsiębiorczości lub dywersyfikacji źródeł dochodu, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy;

16) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

17) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

18) działania na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, równych praw kobiet, dostępu obywateli do informacji, pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości oraz propagowania postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności, rozwój świadomości obywatelskiej;

19) współpracę międzynarodową na rzecz rozwoju demokracji, rynku, edukacji, kultury, wymiany informacji, ochrony środowiska, pomocy społecznej i humanitarnej, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy w regionie Europy Środkowej i Wschodniej;

20) działanie na rzecz rozwoju nauki, oświaty, wychowania, edukacji, sportu i turystyki;

21) podejmowanie i wspomaganie programów integracyjnych;

22) kształcenie, doradztwo oraz pomoc osobom i organizacjom pozarządowym działającym dla rozwoju regionu;

23) wspieranie rozwoju kultury i sztuki oraz ochrona dziedzictwa kulturowego;

24) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, współpraca międzynarodowa rozwijająca wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, które przyczynią się do innowacyjności działań w obszarze objętym LSR;

25) współpraca z organizacjami pozarządowymi: krajowymi i zagranicznymi oraz ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw;

26) udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych;

27) pozyskanie innych źródeł finansowania oraz opracowanie i realizacja innych programów pomocowych oraz projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;

28) wypromowanie i organizacja wolontariatu; 29) prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej; 30) tworzenie warunków współpracy Stowarzyszenia i innych organizacji oraz instytucji działających na rzecz rozwoju obszaru LGD POJEZIERZE RAZEM.

31) podejmowanie innych działań mających na celu rozwój obszarów wiejskich na terenie działania LGD;

3. Ponadto Stowarzyszenie zostało powołane w celach:

1) stymulowania i wspierania lokalnych i regionalnych inicjatyw gospodarczospołecznych;

2) wspierania lokalnych i regionalnych inicjatyw w zakresie rozwoju myśli naukowotechnicznej;

3) wspierania przedsięwzięć kulturalnych , oświatowych i edukacyjnych mających na celu rozwój i aktywizację gmin obszaru LGD POJEZIERZE RAZEM;

4) skupiania wokół idei Stowarzyszenia osób zainteresowanych rozwojem gmin i regionu, inicjatywami w dziedzinie przedsiębiorczości, zgodnych z lokalnymi i regionalnymi potrzebami;

5) wspierania kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego,

6) wpierania przedsięwzięć mających na celu krzewienie patriotyzmu i kształtowanie postaw patriotycznych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) opracowanie i przyjęcie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru działania LGD POJEZIERZE RAZEM na lata 2014-2020;

2) rozpowszechnianie założeń oraz realizację zadań wynikających z LSR;

3) prowadzenie badań nad obszarem działania Stowarzyszenia;

4) upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru projektów oraz sposobie naboru wniosków o pomoc w ramach realizowanej LSR;

5) prowadzenie bezpłatnego doradztwa dla wnioskodawców w zakresie przygotowywania projektów (operacji) zgodnych z LSR;

6) wybór projektów do dofinansowania ze środków przewidzianych w budżetowaniu PROW 2014-2020; 7) aktywizowanie społeczności lokalnej z uwzględnieniem równości praw kobiet i mężczyzn;

8) organizowanie imprez kulturalnych służących promocji obszaru LGD POJEZIERZE RAZEM;

9) współpraca i wymiana doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym;

10) podejmowanie wszelkich działań zgodnych z prawem, zmierzających do osiągnięcia celów Stowarzyszenia;

11) pozyskiwanie środków finansowych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;

12) informowanie za pomocą dostępnych środków przekazu, m.in.: Internetu, ogłoszeń w prasie lokalnej, o możliwości wystąpienia do LGD w sprawie wyboru projektu do realizacji LSR;

13) podejmowanie wszelkiej działalności służącej rozwojowi turystyki i agroturystyki;

14) prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD określonych w przepisach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym działalności inwestycyjnej;

15) organizowanie i finansowanie:

a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,

b) imprez turystycznych, rekreacyjnych oraz kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy, wystawy i innych, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,

c) zawodów sportowych, turniejów, obozów itp.,

d) działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:

- opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów,

- opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,

- tworzenie stron internetowych,

- przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym, 16) przygotowanie analiz, opracowań oraz gromadzenie dokumentacji;

17) udzielanie pomocy organizacyjnej osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym zamierzającym podjąć działalność gospodarczą, społeczną lub kulturalną;

18) organizację i prowadzenie klubów, świetlic, centrów integracji społecznej, centrów aktywizacji zawodowej i społecznej, punktów informacji turystycznej;

19) organizację turnusów, warsztatów, obozów, kolonii i wycieczek edukacyjnych, integracyjnych, międzynarodowych, szkoleniowych, wypoczynkowych, kulturalnych, sportowych, ekologicznych, proeuropejskich, profilaktycznych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych;

20) promocję lokalnych produktów i atrakcji obszaru LGD POJEZIERZE RAZEM;

21) doskonalenie kadry dla potrzeb rozwoju obszaru LGD POJEZIERZE RAZEM.

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.