Szczecinieckie Organizacje Pozarządowe
Powróć do: Spis organizacji

Stowarzyszenie Kobiet Wilcze Laski

Stowarzyszenie Kobiet Wilcze Laski

 Wilcze Laski 17

78-400 Szczecinek

Stowarzyszenie powstało w maju 2012 roku 

KRS: 0000420106

NIP: 6731895894

Regon: 321227695

 

E-mail: malgorzata.pulsakowska@gmail.com

 

Prezes Stowarzyszenia: Małgorzata Zbawiona-Pulsakowska

Sekretarz: Olga Łosek

Skarbnik: Halina Zalejasz

 

 Misję swoją Stowarzyszenie realizuje m.in.przez następujące działania:

1. zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tym rodzinom i osób,

2. na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

3. działalności charytatywnej,

4. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

5. ochrony i promocji zdrowia,

6. na rzecz osób niepełnosprawnych,

7. w sferze promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających be pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

8. na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

9. na rzecz osób w wieku emerytalnym

10. wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

11. wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, nauki, szkolnictwa wyższego,, edukacji, oświaty i wychowania

12. na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

13. na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, turystyki i krajoznawstwa,

14. na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

15. na rzecz organizacji pozarządowych