Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu do mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

.

centrumprawo170

 

    Zgodnie z wcześniejszą informacją w poniedziałek 12.10.2015r o godzinie 18.00 w sali nr 11 Centrum Org. Pozarządowych w Szczecinku (ul. 9 maja 12) rozpoczęło się spotkanie przedstawicieli i sympatyków Rady Programowej Organizacji Pozarządowych w Szczecinku...

 

Celem spotkania było:

1) Omówienie projektu Programu współpracy Miasta Szczecinek z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 oraz

2) Omówienie projektów współpracy w 2016 roku pomiędzy szczecineckimi organizacjami.

 

Organizatorami spotkania byli członkowie Prezydium Rady Org. Pozarządowych w Szczecinku:

Krystyna Bratkowska

Czesława Grzesińska
Mariusz Michalski

Na spotkaniu pojawili się przedstawiciele 6 szczecineckich organizacji (przedstawiciele czterech kolejnych kontaktowali się z nami w w/w sprawach telefonicznie).

Przebieg Spotkania:

Ad. Punktu 1:Poniżej przedstawiamy formularz uwag uzasadnieniem, dotyczący projektu Programu Współpracy.

   Skoncentrowaliśmy się głównie na punktach Rozdziałów: V „Formy Współpracy”, VI „Priorytety

w realizacji zadań publicznych” i VIII „Sposób realizacji programu” projektu Programu.

 

Ad. Punktu 2: przedstawiciele 3 obecnych na spotkaniu NGO wyraziło chęć dalszej debaty nad współnym projektem utworzenia i współprowadzenia Szczecineckiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, czy też - Punktu/ Centrum Informacji Obywatelskiej w Szczecinku.

Uczestnicy spotkania zaproponowali dodatkowe formy współpracy, które naszym zdaniem warto by umieścić w Programie współpracy.

Poniżej załączamy Formularz konsultacji projektu „Programu współpracy Miasta Szczecinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016”.

 

 

Formularz konsultacji projektu „Programu współpracy Miasta Szczecinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016”.

 

L.p.

Uwagi do projektu Programu

Uzasadnienie

Obecny zapis Programu
(strona, punkt, podpunkt)

Proponowane brzmienie zapisu

 

Rozdział V Formy współpracy:

 

Współpraca o charakterze finansowym może odbywać się w formach:

1) powierzania…

2) wspierania…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział VI Priorytety w realizacji zadań publicznych

3. Ochrona i promocja zdrowia:

1)prowadzenie szczepień…

2) działania profilaktyczne…

 

 

 

 

 

4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych :

1) rehabilitacja…

2) działalność sportowa,…

3) działalność samopomocowa…

4)prowadzenie warsztatów…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Edukacja, oświata i wychowanie:

1) prowadzenie żłobków, przedszkoli i szkół niepublicznych,

2) …

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych, w szczególności poprzez:

1)…

2) …

3)…

4) …

5) …

6) ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział V Formy współpracy

Współpraca o charakterze finansowym może odbywać się w formach:

1) powierzania…

2) wspierania…

3) utworzenia w budżecie Miasta Szczecinek tzw. „funduszu pożyczkowego” (np. w wysokości 50 tysięcy rocznie), z którego podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogłyby uzyskiwać nieoprocentowane pożyczki (np. na :

- zatrudnianie osób bezrobotnych (na potrzeby umów z PUP- bo uzyskujemy z pewnym opóźnieniem refundacje z PUP na roboty publiczne, prace interwencyjne,…, a opłaty należy dokonywać na ustawami oznaczony czas) lub

- osób niepełnosprawnych (na potrzeby umów z PFRON – dofinansowanie do kosztów wynagrodzeń zatrudnianych pracowników niepełnosprawnych), czy

- na potrzeby zapewnienia „płynności finansowej” w/w podmiotów, które uzyskały dotacje w trybie konkursowym ze środków spoza budżetu miasta (np. POKL, FIO, konkursy ministerialne, czy ogólnokrajowych NGOs),

a które z przyczyn od siebie niezależnych postawione zostały w   trudnej sytuacji finansowej – np. w przypadku opóźnienia w otrzymaniu kolejnej transzy dotacji,…),…

 

Rozdział VI Priorytety w realizacji zadań publicznych

3. Ochrona i promocja zdrowia:

1)prowadzenie szczepień…

2) działania profilaktyczne…

 

3) prowadzenie szczepień przeciw grypie dla osób starszych i z grup szczególnego ryzyka

 

 

4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych :

1) rehabilitacja…

2) działalność sportowa,…

3) działalność samopomocowa…

4)prowadzenie warsztatów…

7) podjęcie działań mających na celu zdobycie środków finansowych na przeprowadzenie dalszego remontu budynku Centrum Org. Pozarządowych    w Szczecinku:

- m.in. instalacji elektrycznej w całym budynku,

- zamontowanie zewnętrznej windy pozwalającej na korzystanie z usług organizacji mających siedziby w Centrum osobom starszym lub niepełnosprawnym ruchowo.

 

6. Edukacja, oświata i wychowanie:

1) prowadzenie żłobków, przedszkoli, punktów przedszkolnych i szkół niepublicznych,

2) …

 

 

 

 

 

 

 

13. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych, w szczególności poprzez:

1) …

2) …

3) …

4) …

5) …

6) ...

7) wyremontowanie sali konferencyjnej nr 11 Centrum Organizacji Pozarządowych

w Szczecinku (instalacja elektryczna, oświetlenie, rolety w oknach, etc.) oraz wyposażenie tejże w nowe stoły i krzesła konferencyjne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) utworzenie na zasadach zadania powierzonego (ew. współfinansowanego) Szczecineckiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych ( w formie Punktu Informacji Obywatelskiej, w ramach którego prowadzona byłaby działalność informacyjno-doradczo-szkoleniowa) na rzecz lokalnych org. pozarządowych, czy podmiotów ES lub – szerzej - wszystkich chętnych mieszkańców Szczecinka i okolic.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. Pkt 5 podpunkt 3)

w/w podmioty uzyskują zwykle refundacje z PUP

na roboty publiczne, prace interwencyjne, czy dofinansowania z PFRON z pewnym – większym, czy mniejszym - opóźnieniem, a opłat należy dokonywać na ustawami oznaczony czas.

Z kolei obok wymienione podmioty, które wygrały konkursy ofert , często z przyczyn od siebie niezależnych, postawione zostają w trudnej sytuacji finansowej – np. w przypadku opóźnienia w otrzymaniu kolejnej transzy dotacji,…, a opłat – jak wyżej - należy dokonywać na ustawami oznaczony czas. Pozwoliłoby to nam na spokojne realizowanie zadań statutowych, bo mielibyśmy rzeczywiste wsparcie zaprzyjaźnionej Instytucji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 3.3) Osoby starsze, czy niepełnosprawne - nasi członkowie, wolontariusze, czy beneficjenci – zgłaszały nam takie uwagi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 4. 7) NGO mające siedziby - przynajmniej te, które były obecne na ostatnim posiedzeniu członków i sympatyków Rady POP w Szczecinku – takie zapotrzebowanie od swoich starszych lub niepełnosprawnych członków, wolontariuszy, czy beneficjentów słyszały.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 6. 1)Młodzi rodzice zainteresowani korzystaniem z tego typu punktów oraz osoby zainteresowane utworzeniem tego typu jednostki - nasi członkowie, wolontariusze, czy beneficjenci – zgłaszały nam takie uwagi i zapotrzebowania – odpowiada to naszym działaniom na rzecz tychże mieszkańców Szczecinka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 13.7 Przynajmniej kilka NGO, mających swoje siedziby w Centrum NGOs, stale korzysta z sali konferencyjnej przez cały rok, a przynajmniej kilka kolejnych mających siedziby na terenie Szczecinka sporadycznie wykorzystuje tą salę do tych samych celów: na potrzeby przeprowadzania interesujących konferencji, spotkań, czy warsztatów. Uważamy, że obok drobnego remontu tej sali, jaki miał miejsce kilka lat temu – przydałoby się wreszcie wygospodarowanie z budżetu miasta pewnych środków na pokrycie kosztów porządnego remontu sali nr 11 Centrum oraz wyposażenia tejże w nowe krzesła i stoły konferencyjne (a gdyby jeszcze udało się doposażyć ją w projektor    i ekran?), za co bylibyśmy wdzięczni!

 

Ad. 13 8) W wielu miastach powstają tego typu Punkty Informacyjne, świadczące szeroko pojmowaną działalność pomocowo-informacyjną :

*  czy to przedstawicielom lokalnych NGOs – vide np. strona:

http://frdl.kielce.pl/wypelniamy/projekt/90-punkt-informacji-obywatelskiej

*  czy też, szerzej: mieszkańcom lub gościom danej miejscowości:

http://bpo.warszawa.pl/o-nas/

 

Myślimy więc, że podobne Centrum/Punkt powinno powstać również i w naszej miejscowości.

 

W Punkcie tym - obok stałej obsady prowadzącej Punkt - swoje usługi osobom fizycznym lub organizacjom, czy instytucjom, świadczyliby konsultanci oraz specjaliści udzielający odwiedzającym odpowiedzi na pytania z takich obszarów tematycznych jak: szkolenia, przygotowanie i realizacja projektów, finanse, prawo. T.j. eksperci od:

radcy prawnego, specjalisty do spraw szkoleń, specjalisty do spraw projektów oraz specjalisty do spraw finansowych po – informatyka.

Dzięki temu wsparciu zwiększyłaby się liczba lokalnych organizacji, aplikujących o środki w wielu konkursach ofert - np. FIO, Fundacji im . Batorego, ministerialnych, czy unijnych, itp. – a co za tym idzie: wygrywać i realizować dużo więcej dużo większych i ciekawszych projektów na potrzeby społeczeństwa Szczecinka !

Indywidualni mieszkańcy Szczecinka mieliby natomiast świadczoną bardziej kompleksową informację na temat różnych ważnych dla nich spraw oraz instytucji/organizacji mogących zaspokoić ich potrzeby, czy pomóc w rozwiązaniu ich problemów.

 

OPINIA O PROGRAMIE Z UZASADNIENIEM:

 

   W znakomitej części Program jest dobrze opracowany.

 

Pięknie dziękujemy za uwzględnienie naszych potrzeb dotyczących wsparcia lokalnych NGO przez samorząd szczecinecki w formie przewidzenia zapewnienia środków w budżecie Miasta dla nas

 

w formie wkładu własnego przy aplikowaniu przez nas o środki w ramach ogólnokrajowych konkursów ofert (np. FIO, Fundacji im . Batorego, ministerialnych, itp. po POKL).

 

   Dodatkowo naszym zdaniem jedynie warto byłoby zaakcentować duży wkład społecznej, nieodpłatnej działalności lokalnych organizacji w życie Szczecinka – co skutkuje zmniejszeniem napięć i poziomu frustracji coraz bardziej ubożejącego społeczeństwa. Dobrze by było więc, żeby organizacje aktywnie działające na rzecz lokalnego środowiska nie musiały dodatkowo martwić się o pozyskiwanie środków na utrzymanie swoich siedzib lub przynajmniej wysokość opłat była określona na rozsądnym, niezmiennym poziomie.

 

   Dobrze by było też, aby z budżetu lokalnego samorządu pokrywane były koszty związane z koniecznymi certyfikowanymi szkoleniami, czy kursami, skutkującymi wzrostem profesjonalizacji funkcjonowania NGOs – czym mogłoby się zająć „Szczecineckie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych”, utworzone przez same szczecineckie organizacje – wspierane finansowo przez lokalny samorząd (w drodze konkursu ofert, na zasadach powierzenia lub wsparcia).

 

   Ad. Rozdziału V Formy współpracy podpunkt 1) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu ich skutecznej realizacji: już piąty rok fundacja „Miłosierdzie i Wiedza” administruje własnymi siłami (utworzony także przez fundację „MiW”) portal www.organizacjeszczecinek.pl w którym – pod egidą Prezydium Rady Programowej Organizacji Pozarządowych w Szczecinku - podawane są wszelkie informacje dotyczące szczecineckich NGOs (różne informacje nas, jak i naszych podopiecznych dotyczące) i myślimy, że w myśl w/w zapisu dobrze by było, aby odpowiedni baner/link, przekierowujący ze strony UM Szczecinek na nasz portal na stronie UM Szczecinek się pojawił.

 

Za co z góry pięknie dziękujemy.

 

   Na tych uwagach co do projektu Programu zakończyliśmy opracowywanie samego dokumentu.

 

   Zebranych na Spotkaniu Przedstawicieli lokalnych NGOs – jak i tych, którzy z różnych przyczyn nie mogli się na nim pojawić, a zgadzają się z naszymi wspólnymi ustaleniami – zachęcamy do zamieszczenia tychże uwag w formularzu zamieszczonym na stronie UM Szczecinek i przesłania w formie wydrukowanej lub podpisanego skanu powyższego formularza e-mailem w terminie do 15.10.2015r do Urzędu Miasta Szczecinek.

 

Przypominamy:

"

1. Przedmiot konsultacji

Projekt Programu współpracy Miasta Szczecinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016.

 

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

30 września -15 października 2015 r.

 

3. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pełnomocnik ds. uzależnień i kontaktów z organizacjami pozarządowymi – Beata Kowal, Urząd Miasta Szczecinek, pl. Wolności 13, pokój 120, tel. 94 37 141 53, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

 

4. Formy konsultacji Uwagi i opinie dotyczące projektu należy zgłaszać na załączonym formularzu:

1. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek,

 

2. drogą elektroniczną (formularz zeskanowany lub podpisany podpisem elektronicznym) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..">Projekt i formularz konsultacji dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecinek www.szczecinek.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce organizacje pozarządowe.

 

5. Informacja o wynikach konsultacji

Informacja o wynikach zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej UM Szczecinek, na stronie internetowej www.szczecinek.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecinek.

 

Załącznik: 

 

 "

 

Serdecznie dziękujemy naszym współpracownikom i osobom zaangażowanym w nasze wspólne dzieła i

Pozdrawiamy Wszystkich!

 

Krystyna Bratkowska

Czesława Grzesińska

Mariusz Michalski
Prezydium Rady Programowej Organizacji Pozarządowych w Szczecinku
Tel. 697 755 214
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Współpracujemy z:

 

 Starostwo Powiatu Szczecineckiego

 

PUP w Szczecinku

 

herbszczecinka

 

 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku

 

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.

Organizacje Szczecinek
|