Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu do mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

.

"Przemoc we współczesnym świecie jest zjawiskiem coraz bardziej widocznym i narastającym. Występuje we wszystkich klasach społecznych, niezależnie od poziomu wykształcenia czy sytuacji materialnej. Wielu sprawców stosujących przemoc robi to na trzeźwo, inni piją po to, aby bić.

 Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka.

To w niej kształtuje się nasza osobowość, system wartości, poglądy na świat, styl życia. Niestety często dom rodzinny staje się miejscem cierpienia, poniżenia i zagrożenia zamiast być oazą bezpieczeństwa. Definicja przemocy mówi, że jest to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie, skierowane przeciwko bliskiej osobie, które narusza jej prawa i dobra osobiste, powodując psychiczne lub fizyczne cierpienie. Przybiera ona różne formy: od przemocy fizycznej, przez przemoc seksualną i psychiczną, po przemoc ekonomiczną. Rzadko jest incydentem jednorazowym - zazwyczaj ma charakter długotrwały i cykliczny.

 

Przemoc doznawana ze strony najbliższej osoby jest doświadczeniem traumatycznym, okaleczającym psychikę. Następstwem przemocy w dzieciństwie mogą być zaburzenia osobowości, nerwice, psychozy, uzależnienia. Dzieci żyjące w skłóconych rodzinach, w których rodzice używają wobec siebie przemocy, mogą mieć problem z budową związku opartego na miłości i szacunku. Dla nich naturalne będą sytuacje znane z domu rodzinnego. Wiele osób doznających przemocy nie mówi o tym, ponieważ się tego boi i wstydzi.

 

Sytuację osoby doznającej przemocy w rodzinie często porównuje się do sytuacji ofiar zamachów terrorystycznych. Analiza tego, co dzieje się z psychiką i z zachowaniem zakładników, jak niszczące może być dla człowieka nawet kilkugodzinne przebywanie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, pozwala zrozumieć irracjonalne zachowanie ofiar. Osoba doznająca przemocy domowej doświadcza takiego zagrożenia często latami, a sprawcą nie jest ktoś obcy tylko ktoś najbliższy. Nie jest ona często w stanie dostrzec grożącego niebezpieczeństwa i spustoszeń w psychice, a tym samym wyzwolić się z koszmaru. Dlatego tak ważną rolę odgrywa świadek przemocy, gdyż często jego reakcja może uruchomić działania pomocowe i nie dopuścić do tragedii.

 

Mitem jest pogląd, że wszystko co dzieje się w czterech ścianach jest wyłącznie prywatną sprawą rodziny. Każde podejrzenie wystąpienia przemocy należy zgłaszać – jest to nasz moralny i prawny obowiązek. Nie reagując bierzemy na siebie współodpowiedzialność za cierpienie drugiego człowieka a być może jego życie. Stopniowo wzrasta świadomość społeczna w tym zakresie, podejmowane są działania mające na celu łagodzenie skutków społecznych tego zjawiska. Głównym aktem prawnym regulującym kwestie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasad postępowania wobec osób dotkniętych przemocą oraz zasad postępowania wobec osób stosujących przemoc jest ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 2005 r.

 

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele 14-tu instytucji: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komendy Powiatowej Policji, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiej Jednostki Obsługi Oświaty , Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Szczecinku, Sądu Rejonowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Komendy Straży Miejskiej, Zakładów Karnych ze Szczecinka i Czarnego, Stowarzyszenia Fundusz Tratwa Szczecinek, Pomorskiego Ośrodka Diagnostyki Medycznej „Podimed” i „Patronka” Sp. z o.o. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Szczecinku pełni funkcję strategiczno-koordynującą polegającą na kształtowaniu lokalnej polityki przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jego zadaniem jest m.in. integrowanie i koordynowanie działań instytucji lokalnych i zwiększenie efektywności podejmowanych działań interwencyjnych i pomocowych w momencie zaistniałego problemu. Członkowie Szczecineckiego Zespołu Interdyscyplinarnego sukcesywnie podnoszą swoje kompetencje w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez szkolenia, seminaria jak i superwizję swojej pracy przez trenerów z zewnątrz. Zainicjowali cykl szkoleń dotyczących zmienionych procedur i podnoszących świadomość dla grup zawodowych biorących udział w procedurze „Niebieskie Karty” jak i innych służb działających na polu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Do tej pory zostali przeszkoleni pracownicy socjalni, policjanci, przedstawiciele oświaty (szkoły publiczne średnie, gimnazjalne i większość podstawowych oraz przedszkola), przedstawiciele ochrony zdrowia (PODM „Podimed”, Szpital w Szczecinku), oraz członkowie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zespół w dalszym ciągu proponuje bezpłatne szkolenia, by uwrażliwić na problem przemocy, edukować i wspierać służby, by pomaganie rodzinom uwikłanym w przemoc nie było walką w pojedynkę a współpracą między instytucjami-interdyscyplinarną. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą. Procedura ta obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Procedurę wszczyna przedstawiciel jednej z wymienionych instytucji. Jej celem nadrzędnym jest zatrzymanie przemocy domowej i poprawa sytuacji rodziny. W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach Zespół może tworzyć grupy robocze, które opracowują i realizują plan pomocy dla konkretnej rodziny, monitorują sytuację oraz dokumentują działania wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efekty tych działań.

 

Osoby doznające przemocy domowej potrzebują zwykle pomocy psychologicznej, prawnej, materialnej, medycznej, a także zwyczajnego wsparcia. Z dziećmi pracuje pedagog/psycholog a osoba stosująca przemoc min. może skorzystać z programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc wobec bliskich i konsultacji indywidualnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Procedura „Niebieskie Karty” została opracowana tak, by łączyć kompetencje służb i współpracować w celu osiągania lepszych efektów, bo przeciwdziałanie przemocy w rodzinie nie może opierać się na działalności tylko jednego podmiotu. Interdyscyplinarna współpraca służb pozwala na wykorzystanie niezbędnych narzędzi i kompetencji w celu pomocy rodzinie uwikłanej w przemoc. W roku 2013 w Mieście Szczecinek założono 43 „Niebieskie Karty”, dla porównania w roku ubiegłym prowadzone były 34 procedury.

 

Wszelkich informacji dotyczących uzyskania pomocy udzielą Państwu:

- Przewodnicząca Z. I. – Pani Małgorzata Kisiel, tel. 94 – 37-280-11 w siedzibie Zespołu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku, ul Wiejska 4, pok. nr 02, www.mops.szczecinek.pl

 

- członek Z.I. - Pani Joanna Ossowska, tel. 94-37-440-28 w Punkcie Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. 9-go Maja 12 pok. nr 7.

Małgorzata Kisiel"

 

inf. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Szczecinku.

tekst i foto: www.szczecinek.pl

Współpracujemy z:

 

 Starostwo Powiatu Szczecineckiego

 

PUP w Szczecinku

 

herbszczecinka

 

 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku

 

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 57 gości oraz 0 użytkowników.

Organizacje Szczecinek
|