Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu do mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

.

  

   Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza otwarty konkurs ofert na „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego”...

"

I.    Cel realizacji zadania
Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych poprzez objęcie opieką i wychowaniem dzieci z tych rodzin, zapewnienie im możliwości uczestnictwa w zajęciach adekwatnych do zdiagnozowanych potrzeb i deficytów.

 

II.    Wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację zadania
Na realizację zadania w roku 2020 planuje się przeznaczyć z budżetu Miasta Szczecinek kwotę 590 000 zł (słownie pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia.

 

III. Termin składania ofert
1.    Składanie ofert na realizację zadania następuje do 16 grudnia 2019 r. do godziny 1000. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu Miasta Szczecinek.
2.    Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego” w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek lub przesłać pocztą.
3.    Oferty złożone na innych formularzach, złożone po terminie lub niekompletne i nieuzupełnione w ciągu 2 dni od daty powiadomienia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

IV. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
1.    Wybór ofert nastąpi w ciągu 21 dni od terminu składania ofert.
2.    Oceny merytorycznej dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Szczecinek zgodnie z następującymi kryteriami:
a)    możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta z uwzględnieniem warunków realizacji zadania określonych w ogłoszeniu – od 0 do 10 pkt.
b)    kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym rodzaj, celowość i adekwatność planowanych kosztów - – od 0 do 25 pkt.
c)    proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie – od 0 do 25 pkt.
d)    planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków – od 0 do 20 pkt.
e)    doświadczenie oferenta w realizacji zadań o podobnym charakterze oraz dotychczasowa współpraca organizacji z Miastem, rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków – od 0 do 20 pkt.

Bliższych informacji udziela Główny specjalista ds. uzależnień oraz kontaktów z organizacjami pozarządowymi - Urząd Miasta Szczecinek – budynek B pok. 115, tel. 94 37 141 53.

 

Pozostałe szczegóły dostępne są w załącznikach.

 

Załącznik:

 ogloszenie_prowadzenie_placowek_wsparcia_dziennego.pdf1.08MB

 druk_oferty.docx63.34KB

 druk_sprawozdania.docx44.94KB

 wzor_umowy.docx70.07KB

"

 

Źródło informacji: UM Szczecinek

Współpracujemy z:

 

 Starostwo Powiatu Szczecineckiego

 

PUP w Szczecinku

 

herbszczecinka

 

 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku

 

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 99 gości oraz 0 użytkowników.

Organizacje Szczecinek
|