Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu do mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

.

   Kolejna edycja Funduszu Inicjatyw Obywatelskich wystartowała!

Narodowy Instytut Wolności zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do konkursu FIO 2020. W tej edycji planuje dofinansowanie projektów, których celem jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne...

"Najważniejsze informacje:

"

  1. Rodzaj zadania. Dofinansowane będą jedynie działania mieszczące się w zakresie nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznej (w granicach limitów określonych w art. 9 UoDPPioW). Tym samym, środki P FIO nie mogą być wydatkowane na działalność gospodarczą.
  2. Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem:
  Zakres możliwych do zrealizowania w ramach P FIO działań obejmuje całą wymienioną w art. 4 ust. 1 UoDPPioW sferę zadań publicznych. Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z trzech Priorytetów:
  2. Priorytet Aktywne społeczeństwo;
  3. Priorytet Aktywni obywatele;
  4. Priorytet Silne organizacje pozarządowe
  Składane oferty mają realizować cel główny P FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja P FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.
  3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację P FIO.
  Wysokość środków na finansowanie P FIO w roku 2018 wynosi 60 000 000,00 zł, w tym 57 600 000,00 zł przeznaczono na dotacje, zaś 2 400 000,00 zł na obsługę techniczną Programu.
  4. Zasady przyznawania dotacji.
  Wysokość wnioskowanej dotacji: Od 20 tys. zł do 120 tys. zł.
  Wymagany wkład własny: Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.
  Szczegółowe zasady przyznawania dotacji:
  Każda oferta musi spełniać kryteria formalne wymienione w Regulaminie Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich edycja 2020, Priorytety 2-4.
  Spełnienie poszczególnych kryteriów formalnych weryfikowane będzie przez NIW-CRSO. Ocena merytoryczna dokonywana będzie przez komisję konkursową przy wsparciu ekspertów.
  Każda oferta będzie oceniana indywidualnie i niezależnie przez dwóch ekspertów, na podstawie karty oceny merytorycznej. W przypadku, gdy oferta została oceniona pozytywnie formalnie i merytorycznie, ale występuje wyraźna różnica w ocenie (tzn. w ogólnej ocenie projektu: wyższa ocena to S lub A, natomiast niższa C lub ocena wyższa to S, natomiast niższa to B; albo różnica punktów pomiędzy ocenami obu ekspertów przekracza 30% oceny wyższej, a ocena wyższa przekracza 60 punktów), oferta kierowana jest do oceny III eksperta, a przy tworzeniu listy rankingowej bierze się pod uwagę sumę dwóch najbliższych ocen. W przypadku braku możliwości ustalenia dwóch najbliższych ocen, brane pod uwagę są dwie najwyższe oceny. Uzyskana ocena pomysłu oraz łączna liczba punktów przyznanych przez ekspertów i punktów za spełnienie kryteriów strategicznych stanowi o miejscu danego projektu na liście rankingowej. Po akceptacji lub weryfikacji dokonanej przez komisję konkursową listy zostają przedstawione Dyrektorowi NIW-CRSO.
  Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem, szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz kryteria oceny ofert, a także warunki realizacji zadań zostały opisane w dokumencie Regulamin Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich edycja 2019 r., dostępnym na stronie internetowej www.niw.gov.pl. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, 00-124 Warszawa, Al. Jana Pawła II 12 NIP: 7010780575 REGON: 368854582 4 5. Terminy i warunki realizacji zadania.
  Czas realizacji zadania: Od 1 stycznia do 30 listopada 2020 r. (do 11 miesięcy).
  W związku z faktem, iż rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do 31 marca 2020, wszelkie koszty poniesione w terminie realizacji zadania publicznego, w przypadku nieprzyznania dofinansowania nie zostaną Oferentowi zwrócone. Zawarcie umowy i przyznanie dotacji na poszczególne lata nastąpi pod warunkiem przyznania stosownych środków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach P FIO.
  6. Zasady składania ofert.
  Uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę. Jednakże uprawniony podmiot posiadający oddziały terenowe nieposiadające osobowości prawnej może złożyć maksymalnie 2 dodatkowe oferty (jedna oferta na oddział).
  7. Termin składania ofert. Termin składania ofert na realizację zadań publicznych przypada: od 18 listopada 2019 od godziny 15:00 r. do 23 grudnia 2019 r. do godziny 12:00.
 • " 

Więcej szczegółów znajdziecie w:

Współpracujemy z:

 

 Starostwo Powiatu Szczecineckiego

 

PUP w Szczecinku

 

herbszczecinka

 

 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku

 

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.

Organizacje Szczecinek
|