Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu do mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

.

    Projekt realizowany jest przez MROZEK MACIEJ "EKSPERT" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodnipomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI. Rynek Pracy, Działanie 06.05. Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych...

"Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 r. – 30.09.2018 r.

Obszar objęty wsparciem: województwo zachodniopomorskie.

 

Cel projektu

Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podniesienia kwalifikacji zawodowych wśród 120 osób fizycznych biernych zawodowo (72 kobiet i 48 mężczyzn) powyżej 29 roku życia, życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

 

Grupa docelowa

120 osób fizycznych biernych zawodowo (72 kobiet i 48 mężczyzn), powyżej 29 roku życia, zamieszkujących (zgodnie z rozumieniem przepisów Kodesku Cywilnego) wyłącznie gminy wiejskie i miejsko-wiejskie obszaru Specjalnej Strefy Włączenia województwa zachodniopomorskiego w tym należących do poniższych grup:

 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

 

Wsparcie

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Wsparcie w ramach Projektu będzie udzielane w następujących formach:

 1. Opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla 120 uczestników projektu (4 godziny na 1 osobę)
 2. Indywidualne wsparcie doradcy zawodowego i psychologa dla 120 uczestników projektu (doradzca zawodowy i psycholog w łącznym wymiarze 8 godzin na 1 osobę)
 3. Pośrednictwo pracy dla 120 uczestników projektu
 4. Kursy zawodowe dla 120 uczestników projektu. (Rodzaj szkolenia zostanie określony w arkuszu IPD)
 5. Płatne staże zawodowe na okres 3 miesięcy dla 50 uczestników projektu

Uczestnikowi Projektu przysługuje:

 1. Pokrycie kosztów Indywidualnego Planu Działania, kompleksowego poradnictwa zawodowego i psychologicznego, pośrednictwa pracy, kursów zawodowych oraz staży w tym kosztów:Stypendium szkoleniowe  w wysokości 6,65 zł brutto za godzinę udziału w szkoleniu, tj. w kwocie nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie;
  • dojazdów,
  • materiałów szkoleniowych,
  • specjalistycznych badań lekarskich/psychotechnicznych,
  • jednego podejścia do egzaminu zewnętrznego i dokumentów poświadczających kwalifikacje,
  • ubezpieczenie NNW,
  • refundację kosztów opieki nad osobą zależną.
 2. Stypendium stażowe w kwocie 1850 zł/miesiąc wypłacanej w okresie odbywania stażu tj. przez okres 3 miesięcy

 

Planowane efekty:

Głównym rezultatem projektu będzie:

60 (36 kobiet, 24 mężczyzn),osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu, w tym 50 osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu, (30 kobiet, 20 mężczyzn)

Projekt zakłada efektywność zatrudnieniową na poziomie co najmniej 35%.

Planowane produkty:

Wsparciem w programie objętych zostanie 120 osób (72 kobiet i 48 mężczyzn) biernych zawodowo, w tym:

 1. 20 osób z niepełnosprawnościami (12 kobiety, 8 mężczyzn),
 2. 120 osób niernych zawodowo (72 kobiet i 48 mężczyzn),
 3. 12 osób w wieku 50 lat i więcej (7 kobiet, 5 mężczyzn),
 4. 64 osób o niskich kwalifikacjach (39 kobiet, 26 mężczyz),
 5. 108 osób, które zakończyły udział w projekcie zgodnie ze ścieżką (65 kobiet 43 mężczyzn,
 6. 11 osób w wieku 50 lat i więcej, które zakończyły udział w projekcie zgodnie ze ścieżką (7 kobiet, 4 mężczyzn),
 7. 18 osób z niepełnosprawnościami, które zakończyły udział w projekcie zgodnie ze ścieżką (11 kobiet, 7 mężczyzn),
 8. 59 osób o niskich kwalifikacjach, które zakończyły udział w projekcie zgodnie ze ścieżką (35 kobiet, 24 mężczyzn),
 9. 120 osób objętych wsparciem w projekcie z gmin wiejskich i/lub miejsko-wiejskich z obszaru Specjalnej Strefy Włączenia (72 kobiet i 48 mężczyzn),
 10. 50 osób, które zakończyły udział w praktykach zawodowych/stażach/subsydiowanym zatrudnieniu (30 kobiet, 20 mężczyzn).

Z indywidualnego poradnictwa zawodowego i psychologicznego, pośrednictwa pracy i kursów zawodowych skorzysta 120 osób (72 kobiet i 48 mężczyzn),
W stażach weźmie udział 50 osób.

Wartość projektu: 1 528 944,40 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 179 875,81 PLN
Dotacja celowa z budżetu krajowego: 89 937,91 PLN

ZAPRASZAMY! REKRUTACJA TRWA!

"

Źródło info: www.ekspert-szkolenia.pl

Współpracujemy z:

 

 Starostwo Powiatu Szczecineckiego

 

PUP w Szczecinku

 

herbszczecinka

 

 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku

 

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 44 gości oraz 0 użytkowników.

Organizacje Szczecinek
|