Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu do mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

.

   Ogłoszenie o konkursie na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2019:

"

Ogłoszenie o konkursie

 

na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków

 

Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych

 

na lata 2014-2020 – edycja 2019

 

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza:

 

  1. ądowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm), zwana dalej UDPP;

 

  1. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

 

do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2019 r. ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

 

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami UDPP oraz Uchwałą Nr 237 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

 

W latach 2014-2020 planuje się finansowanie Programu ze środków budżetu państwa
w wysokości 40 mln zł rocznie. Środki finansowe pochodzić będą ze środków budżetu państwa ujętych w ustawie budżetowej na kolejne lata.

 

Program zostanie sfinansowany ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w kolejnych latach na zadania ujęte w Priorytetach I-IV Programu.

Każdemu z Priorytetów zostaną przypisane środki w wysokości od 15% do 40% całości części I budżetu Programu, tj. środków przeznaczonych na dotacje. Procentowy rozkład środków części I budżetu jest następujący:

 

  • Priorytet I. Edukacja osób starszych – 15%
  • Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową – 25%
  • Priorytet III. Partycypacja społeczna osób starszych – 20%
  • Priorytet IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne) – 40%

 

Dysponentem środków jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, który przekazuje dotacje beneficjentom Programu, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się oraz zagospodarowanie potencjału osób starszych poprzez aktywność społeczną tych osób. Program pozwoli na zwiększenie aktywności osób po 60 roku życia przez edukację i uczenie się przez całe życie oraz działania na rzecz solidarności i integracji wewnątrz - i międzypokoleniowej.

 

Przeznaczenie dotacji (cel dofinansowania):

 

Cel główny Programu będzie realizowany przez cele szczegółowe:

 

  1. zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych;
  2. tworzenie warunków dla integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej oraz potencjału intelektualnego seniorów;
  3. rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym upowszechnianie wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych, w życiu społecznym, udział osób starszych w kształtowaniu polityki publicznej;
  4. zwiększenie dostępności, podniesienie jakości usług społecznych oraz wspierania działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji;

 

Zakres działań podlegających dofinansowaniu (koszty kwalifikowalne):

 

Koszty są kwalifikowalne w przypadku, gdy są niezbędne do realizacji zadania, racjonalne
i efektywne, zostały faktycznie poniesione i udokumentowane; musz
ą być przewidziane
w bud
żecie zadania, zgodne z wytycznymi określonymi w Regulaminie oraz odrębnymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 

Przedmiotem dofinansowania mogą być następujące koszty:

 

-        merytoryczne związane z uczestnictwem beneficjentów ostatecznych w zadaniach;

 

-        obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne – łącznie do 20% wartości dotacji, w tym obsługi finansowo-księgowej – do 5% wartości dotacji;

 

Termin realizacji zadań:

 

Zadania będą realizowane na podstawie umów jednorocznych w terminie:

 

od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

 

W przypadku beneficjentów, którzy realizowali zadania w I i/lub II edycji konkursu w ramach Programu ASOS 2012-2013 oraz edycji 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Programu, zadanie w ramach niniejszego konkursu może być realizowane po całkowitym rozliczeniu dotacji z I i/lub II edycji konkursu w ramach Programu ASOS 2012-2013 oraz edycji 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Programu.

 

Podmioty uprawnione:

 

Podmiotami uprawnionymi do korzystania z dotacji są:

 

1)   organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

2) podmioty określone w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

 

o

działalności pożytku publicznego i wolontariacie:

     

 

-        osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

 

-        spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.) (w zakresie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych),

 

-        stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

 

-        spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r. poz. 176), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy
i pracowników.

 

W przypadku organizacji, których oddziały terenowe posiadają osobowość prawną, oddziały te mogą wnioskować o dotację niezależnie od zarządu głównego.

 

W przypadku organizacji, których oddziały terenowe lub okręgowe nie posiadają osobowości prawnej (wymaganym jest by były wpisane w KRS centralnej organizacji), oddziały te mogą składać oferty w ramach niniejszego konkursu, po uzyskaniu zgody jednostki centralnej, tj. pełnomocnictwa szczególnego do działania w ramach niniejszego konkursu, w imieniu tej jednostki.

 

Złożenie oferty przez oddział terenowy nieposiadający osobowości prawnej nie wyczerpuje limitu złożenia jednej oferty przez zarząd główny. Jednakże w ramach osobowości prawnej centralnej organizacji oddziały terenowe mogą złożyć maksymalnie trzy oferty.

 

Uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę w ramach ogłoszonego konkursu. Wysokość dotacji, o którą mogą ubiegać się Oferenci wynosi od 20.000 zł do 200.000 zł.

 

Wymagany wkład własny:

 

Podmioty składające ofertę współfinansowaną w ramach Programu są zobowiązane do przedstawienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% wartości projektu (zadania).Za wkład własny uznaje się wkład finansowy lub wkład osobowy.

 

Termin składania ofert: od 30 listopada 2018 r. do 21 grudnia 2018 r. do godz. 16.00

 

Składanie ofert:

 

W konkursie ogłoszonym w ramach Programu należy złożyć ofertę wyłącznie w wersji elektronicznej wypełnioną w Generatorze Ofert. Generator Ofert jest dostępny na stronie internetowej https://asos2019.mpips.gov.pl/. Ofertęnależy wypełnićw języku polskim
i przesła
ć przez Generator Ofert do dnia 21 grudnia 2018 r. do godz. 16.00

 

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji:

Każda oferta zostanie oceniona przez dwóch niezależnych ekspertów. Na podstawie ich ocen stworzona zostanie lista rankingowa. Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem, szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz kryteria oceny ofert, w tym kryteria formalne, merytoryczne, horyzontalne i strategiczne, a także warunki realizacji zadań zostały opisane
w dokumencie Regulamin otwartego konkursu ofert w ramach Rz
ądowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 - edycja 2019, który jest dostępny nastronach internetowych: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz www.senior.gov.pl

Kontakt:

Szczegółowe informacje na temat Programu ASOS będzie można uzyskać w terminie od 30 listopada br. do 21 grudnia br. pod numerem telefonu (022) 661 18 76, w godzinach
9:00 – 15:00 od poniedziałku do pi
ątku.

Terminy i kryteria stosowane przy ocenie ofert:

Wszystkie oferty złożone za pośrednictwem Generatora Ofert we wskazanym terminie zostaną ocenione formalnie oraz merytorycznie.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny formalnej
i merytorycznej ofert do dnia 15 marca 2019 r.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronach internetowych: Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej oraz www.senior.gov.pl

 

 

 

 

Regulamin Programu ASOS Edycja 2019 Pobierz plik: docx Regulamin Programu ASOS Edycja 2019

Rozmiar : 0.22MB

 

Program ASOS 2014-2020 Pobierz plik: pdf Program ASOS 2014-2020

Rozmiar : 2.58MB

 

Ramowa umowa o realizacji zadania publicznego ASOS Pobierz plik: doc Ramowa umowa o realizacji zadania publicznego ASOS

Rozmiar : 0.1MB

 

Zał.1. Wzór oferty Pobierz plik: doc Zał.1. Wzór oferty

Rozmiar : 0.23MB

 

Zał.2. Ramowy wzór umowy o partnerstwo Pobierz plik: doc Zał.2. Ramowy wzór umowy o partnerstwo

Rozmiar : 0.04MB

 

Zał.3. Ramowy wzór umowy oferty wspólnej Pobierz plik: doc Zał.3. Ramowy wzór umowy oferty wspólnej

Rozmiar : 0.05MB

 

Zał.4. Instrukcja wypełniania ofert w generatorze ofert Pobierz plik: doc Zał.4. Instrukcja wypełniania ofert w generatorze ofert

Rozmiar : 0.13MB

 

Zał.5 Karta oceny formalnej Pobierz plik: docx Zał.5 Karta oceny formalnej

Rozmiar : 0.02MB

 

Zał.6. Karta oceny merytorycznej Pobierz plik: docx Zał.6. Karta oceny merytorycznej

Rozmiar : 0.02MB

 

Zał.7. Wzór porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontariackich Pobierz plik: docx Zał.7. Wzór porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontariackich

Rozmiar : 0.02MB

 

Zał.8. Karta oceny strategicznej Pobierz plik: docx Zał.8. Karta oceny strategicznej

Rozmiar : 0.02MB

 

"

Źródło info: www.gov.pl

Współpracujemy z:

 

 Starostwo Powiatu Szczecineckiego

 

PUP w Szczecinku

 

herbszczecinka

 

 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku

 

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 35 gości oraz 0 użytkowników.

Organizacje Szczecinek
|