Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu do mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

.

 FIO

   Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego przekazuje listę projektów zweryfikowanych formalnie i ocenionych merytorycznie wraz z informacją o uzyskaniu dofinansowania w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2017 r. (Priorytet 2)...

"Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele Instytucji Zarządzającej w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji oraz z prośbą o ewentualne zweryfikowanie harmonogramów i kosztorysów.

 

W przypadku projektów przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 1 lutego 2017 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie projektu od tego terminu).

 

Uwaga!

Umowa nie zostanie podpisana z Oferentem jeżeli:

  • Oferent nie złożył sprawozdania z realizacji zadania publicznego za lata poprzednie lub sprawozdanie to nie zostało zaakceptowane przez zleceniodawcę,
  • została wydana ostateczna decyzja administracyjna w sprawie zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości i nie została uregulowana stwierdzona w tej decyzji zaległość podatkowa,
  • zostało wydane prawomocne orzeczenie sądu administracyjnego utrzymujące zaskarżoną decyzję administracyjną,
  • toczy się postępowanie egzekucyjne przeciwko Oferentowi, co mogłoby spowodować zajęcie dotacji na poczet zobowiązań Oferenta,
  • nie zostanie dostarczona umowa między Oferentami,
  • Oferent zarejestrowany w KRS, zakłada realizację projektu przez oddział terenowy, którego istnienie nie jest potwierdzone przez odpowiedni wpis w KRS,
  • oświadczenie złożone razem z ofertą (np. dotyczące spełnienia kryteriów strategicznych okaże się niezgodne ze stanem faktycznym),
  • Oferent nie dostarczy do IZ załączników o których mowa Regulaminie konkursu FIO 2017.

Jeżeli toczy się postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu dotacji wydatkowanej w nadmiernej wysokości, niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej nienależnie umowa może nie zostać podpisana z Oferentem.

Weryfikacja będzie miała miejsce przed podpisaniem umów o dofinansowanie realizacji zadania publicznego.

 

Oferent w ciągu 2 miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu zobowiązany jest do przesłania do IZ umowy lub pisemnej informacji o rezygnacji z realizacji zadania pod rygorem niepodpisania umowy oraz dyskwalifikacji (przypisania statusu podmiotu nieuprawnionego) w konkursie FIO 2017.

 

***

POBIERZ:

 

Wyniki konkursu FIO 2017 – Priorytet 2 pdf

 

Wyniki konkursu FIO 2017 – Priorytet 2 xls

  Źródło info: pozytek.gov.pl

Współpracujemy z:

 

 Starostwo Powiatu Szczecineckiego

 

PUP w Szczecinku

 

herbszczecinka

 

 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku

 

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 35 gości oraz 0 użytkowników.

Organizacje Szczecinek
|