Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu do mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

.

    Zarząd Powiatu Szczecineckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017...

"

ZARZĄD POWIATU SZCZECINECKIEGO
działając na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) w związku z art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.), art. 240 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz uchwały Nr XXVIII/215/2016 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 02 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Szczecineckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”

 

OGŁASZA
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.
§ 1
Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację
zadań publicznych w 2017 r.
1. Z zakresu promocji i ochrony Zdrowia
Ochrona i promocja zdrowia psychicznego oraz zapobieganie zaburzeniom psychicznym.
Działania ukierunkowane na stworzenie oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich bliskich w powiecie szczecineckim – nieodpłatna pomoc w tym, terapia indywidualna i grupowa.
Przeznaczona kwota: do 32.000,00 zł
2. Z zakresu wspierania działań zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych.
Przeznaczona kwota: do 4.000,00 zł
3. Z zakresu kultury fizycznej i turystyki
A. Wspieranie działań i inicjatyw turystycznych, organizacja imprez o charakterze turystyczno – krajoznawczym, m.in.: rajdów pieszych i rowerowych, spływów kajakowych itp. dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Przeznaczona kwota: do 4.000,00 zł
B. Organizacja imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych o zasięgu powiatowym i wyższym, sprzyjających uatrakcyjnianiu form spędzania czasu wolnego i popularyzacji sportu.
Przeznaczona kwota: do 12.960,00 zł
4. Z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
Przeznaczona kwota: do 4.000,00 zł
5. Z zakresu kultury
Organizacja i koordynacja powiatowych przedsięwzięć kulturalnych organizowanych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach przeglądów, plenerów artystycznych i konkursów o charakterze kulturalnym.
Przeznaczona kwota: do 12.160,00 zł
6. Z zakresu ochrony środowiska i przyrody
Działania nieinwestycyjnie obejmujące ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego:
A. Prowadzenie działań edukacyjnych, konsultacyjnych i informacyjnych dotyczących ochrony środowiska, w tym ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony przyrody, gospodarki odpadami, gospodarki wodno – ściekowej, odnawialnych źródeł energii.
Przeznaczona kwota: do 4.000,00 zł
B. Przeciwdziałanie kłusownictwu na obszarach wodnych powiatu szczecineckiego
Przeznaczona kwota: do 10.000,00 zł
C. Prowadzenie działań promujących rolnictwo ekologiczne i zrównoważone, w tym dobre praktyki rolnicze
Przeznaczona kwota: do 1.000,00 zł
7. Z zakresu pomocy społecznej:
A. Przeciwdziałanie zjawiskom ubóstwa
Przeznaczona kwota: do 5.000,00 zł
B. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem złagodzenia skutków bezdomności.
Przeznaczona kwota: do 8.000,00 zł
§ 2
Zasady przyznania dotacji
1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z zapisami: ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.),
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300); uchwały Nr XXVIII/215/2016 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 02 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Szczecineckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.
2. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące warunki: zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców powiatu szczecineckiego, prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, posiadają doświadczenie i kadrę zdolną do realizacji zadania, przedłożą prawidłowo sporządzoną ofertę na obowiązującym formularzu.
3. Wsparcie realizacji zadań publicznych nastąpi w trybie określonym w art. 11 ust.1 pkt. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Dotacja nie może być przeznaczona na: pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, ponoszenie stałych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników (za wyjątkiem trenerów), czynsze, koszty dostawy energii elektrycznej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych, podatek od towarów i usług, jeżeli podmiot ma prawo do jego odliczenia, wydatki poniesione na przygotowanie wniosku, zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów, działalność polityczną i religijną, wydatki z tytułu opłat i kar umownych, grzywien a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji postanowień wydanych przez sąd, odsetki od zadłużeń, nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania, darowizny na rzecz innych osób, wydatki nieuwzględnione w ofercie oraz w umowie.
5. Dotacja może być przyznana w wysokości nie przekraczającej 90% kosztów realizacji projektu. Wysokość kosztów na wynagrodzenia nie może przekraczać 25% wnioskowanej dotacji z wyłączeniem zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia.
6. Wymagany jest wkład własny podmiotu wnioskującego o dotację w wysokości minimum 10 % kosztu całkowitego zadania.
7. Jako wkład własny uznaje się wkład finansowy oraz wkład osobowy (tzn. świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków). Wkład osobowy nie może przekraczać 5 % kosztu całkowitego zadania.
8. Do wkładu własnego finansowego zalicza się dotacje z innych organów rządowych, samorządowych, sponsorów i wpłat uczestników.
9. Procentowe przewidywane źródła finansowania zadania należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
10. W przypadku kiedy Oferent złoży w ofercie oświadczenie o prowadzeniu wyłącznie działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, to nie jest uprawniony do pobierania opłat od adresatów zadania, gdyż nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.
11. Wysokość wpłat wnoszonych przez uczestników oraz honorariów musi w sposób jednoznaczny wynikać z oferty. W przypadku wpisowego uczestników należy podać koszt wpisowego za 1 uczestnika.
12. Ofertę może złożyć wspólnie kilka organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na zasadach określonych w art. 14 ust. 3-5 ww. ustawy.
13. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
14. Rozpatrzone będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone w terminie i wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
15. W harmonogramie planowanych działań należy opisać w kolejności (w następstwie czasowym) działania jakie podmiot zamierza podjąć przy realizacji zadania z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia (należy użyć miar adekwatnych dla danego projektu).
§ 3
Warunki i zasady składania ofert
1. Kompletną ofertę wraz z załącznikami należy składać, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, na obowiązującym formularzu, w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Szczecinku, ul. 28 Lutego 16, 78-400 Szczecinek, lub przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 09 stycznia 2017 r.
Na kopercie należy umieścić następujące informacje: pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres, numer zakresu zadania, tytuł zadania publicznego, adnotację „I Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017”.
2. Oferta musi spełniać wszystkie warunki formalne zgodne z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Formularz oferty znajduje się na stronie internetowej www.powiat.szczecinek.pl, w Wydziale Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Rozwoju (pok. nr 14) oraz w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Szczecinku.
4. Oferty złożone na innych formularzach oraz oferty otrzymane po terminie, bez względu na przyczyny opóźnienia złożenia oferty, nie będą rozpatrywane w postępowaniu konkursowym.
5. Każdy z oferentów może złożyć po jednej ofercie z zakresu 1, 2, 4, 5 oraz po jednej ofercie z podzakresów 3A, 3B, 6A, 6B, 6C,7A, 7B.
6. Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku organizacji zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym
wystarczy dołączenie wydruku ze strony https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu;
b) umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku złożenia oferty wspólnej);
c) w przypadku organizacji wpisanych do ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzonych przez Starostę Szczecineckiego dopuszcza się możliwość nie składania załącznika 6a, jeżeli dokumenty będące w dyspozycji Zleceniodawcy są aktualne w dniu składania ofert. W przypadku tych organizacji należy złożyć oświadczenie o aktualności ww. dokumentów (druk oświadczenia do pobrania w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu, w Wydziale Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Rozwoju, w Biurze Obsługi Interesanta oraz na stronie internetowej www.powiat.szczecinek.pl).
7. W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jedną ofertę, dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników. W ofercie, w części „załączniki”, należy wskazać do jakiego projektu załączniki zostały załączone.
8. Oferent zobowiązany jest do ponumerowania każdej strony oferty wraz z załączonymi załącznikami.
9. Każda strona kopii dokumentów musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem, opatrzona aktualną datą, pieczęciami (pieczęć ogólna organizacji lub podmiotu oraz imienne) oraz podpisami osób upoważnionych do składania woli w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu. Jeżeli osoby upoważnione nie dysponują pieczątkami imiennymi to podpisują się czytelnie z zaznaczeniem funkcji.
§ 4
Warunki i tryb stosowany przy dokonywaniu wyboru ofert
1. Oceny złożonych ofert dokonuje komisja konkursowa powołana uchwałą Zarządu Powiatu Szczecineckiego, która przedstawi Zarządowi propozycję co do wyboru ofert. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert określa pkt. XIII „Programu współpracy Powiatu Szczecineckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.
2. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert kieruje się zasadami wskazanymi w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz następującymi kryteriami: zgodność projektu z zadaniami Powiatu oraz zadaniami statutowymi organizacji, efekty projektu, możliwość realizacji zadania oraz oferenta, posiadane możliwości kadrowe i rzeczowe oraz dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego rodzaju, ocena kosztów realizacji projektu, w tym wysokość udziału środków własnych organizacji oraz oczekiwana wysokość wsparcia finansowego, zakładana liczba uczestników zadania publicznego, terminowe wywiązywanie się z umów zawartych z Powiatem oraz prawidłowe rozliczenie otrzymanej dotacji w ciągu dwóch ostatnich lat, dotychczasowa współpraca organizacji z Powiatem.
3. W przypadku stwierdzenia braków, oferent zobowiązany jest do ich uzupełnienia w ciągu 3 dni. Informacja o konieczności uzupełniania braków przekazywana będzie listownie, w formie faksu, poczty elektronicznej e-mail lub telefonicznie.
4. Wyboru ofert dokona Zarząd Powiatu Szczecineckiego na podstawie protokołu komisji konkursowej w terminie 30 dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert. Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji są ostateczne.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po zakończeniu postępowania konkursowego. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana: na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Szczecinku, na stronie internetowej www.powiat.szczecinek.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
6. Podmioty, których oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym zostaną powiadomione pisemnie o wsparciu realizowanego zadania i wysokości udzielonej dotacji.
7. W przypadku przyznania kwoty mniejszej niż wnioskowana, podmiot dokonuje stosownie do przyznanej kwoty aktualizacji kosztorysu oraz harmonogramu albo wycofuje swoją ofertę.
§ 5
Termin i warunki realizacji zadania
1. Termin realizacji zadania: luty – grudzień 2017 r.
Określając termin realizacji zadania publicznego należy uwzględnić czas niezbędny do jego przygotowania, przeprowadzenia i zakończenia tj.: zapłaty za wszystkie rachunki, faktury dotyczące realizowanego zadania.
2. Warunki realizacji zadania: miejsce realizacji zadania: powiat szczecinecki – zadanie o charakterze ponadgminnym, w przypadku imprez: zagwarantowanie bezpieczeństwa uczestnikom i publiczności.
3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadań reguluje umowa zawarta pomiędzy Powiatem a oferentami wybranymi w wyniku konkursu ofert.
4. Zleceniodawca może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od zadania opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych albo zostaną ujawnione okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
5. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane uwzględnić w promocji projektu znak herbu Powiatu Szczecineckiego oraz zamieścić w sposób czytelny i widoczny informację w wydawanych przez siebie w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, poprzez media, w tym na stronie internetowej, jak również stosownie do charakteru zadania poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub ustną informację kierowaną do odbiorców o fakcie dofinansowania realizacji zadania publicznego przez Powiat Szczecinecki w następującym brzmieniu: „Zadanie dofinansowane ze środków Powiatu Szczecineckiego”.
6. Dotacja przyznana na realizację zadań publicznych Powiatu Szczecineckiego w 2017 roku dotyczy wyłącznie kosztów poniesionych przez podmioty je realizujące po dniu podpisania umowy z Powiatem Szczecineckim. Wydatkowanie środków przed podpisaniem umowy lub po terminie realizacji zakończenia zadania publicznego uznaje się za wydatek niekwalifikowany.
7. Od oferenta wymaga się po zakończeniu zadania publicznego złożenia sprawozdania zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania wraz z dołączonymi do sprawozdania i potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami wszystkich faktur, rachunków, poleceń zapłaty i innych dokumentów wymaganych przez Zleceniodawcę w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.
8. Faktury i rachunki związane z realizacją zadania, dotyczące zarówno dotacji jak i wkładu własnego, winny być opisane w sposób trwały na odwrocie dowodu księgowego, zgodnie z wymogami określonymi w art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) i na odwrocie winny zawierać: pieczęć organizacji oraz sporządzony w sposób trwały opis: operacja dotyczy realizacji zadania (nazwa zadania) ……….. realizowanego zgodnie umową nr ……….. z dnia ………... opis merytoryczny zadania: przeznaczenia zakupionej usługi, towaru, opłacenia należności, w jakiej części (kwotowo) należność została opłacona ze środków pochodzących z dotacji, a z jakiej ze środków własnych, „sprawdzono pod względem merytorycznym” – data i czytelny podpis osoby uprawnionej (odpowiedzialnej) za część merytoryczną, „sprawdzono pod względem rachunkowym i formalnym” – data i czytelny podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych, adnotację kiedy dokonano płatności.
8. Wszelkie zmiany związane z realizacją zadania należy dokonać w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w drodze aneksu. Pismo w sprawie aneksu wraz z propozycją zmian i uzasadnieniem Zleceniobiorca przesyła ze stosownym wyprzedzeniem, nie później niż 15 dni przed planowanym zakończeniem realizacji zadania publicznego.
§ 6
Sprawozdawczość i kontrola
1. Podmiot, z którym zawarta zostanie umowa na realizację zadania publicznego, zobowiązany jest do złożenia sprawozdania merytoryczno – finansowego z realizacji zadania w terminie 30 dni od dnia zakończeniu realizacji zadania.
2. Sprawozdanie powinno być złożone na formularzu stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
3. O terminie złożenia sprawozdania decyduje: w przypadku sprawozdań wysłanych pocztą - data stempla pocztowego, w przypadku sprawozdań złożonych osobiście - data wpływu do urzędu.
4. Wykonanie umowy następuje z chwilą zaakceptowania sprawozdania końcowego przez Dotującego.
5. Akceptacja sprawozdania może być poprzedzona kontrolą, której wyniki udokumentowane są protokołem oraz innymi dokumentami wskazującymi na wykonanie zaleceń pokontrolnych, gwarantujących prawidłową realizację zadania.
6. Kontrola realizacji zadania może być przeprowadzona w trakcie realizacji zadania lub po jego zakończeniu.
7. Kontrola w trakcie realizacji zadania w szczególności polega na kontroli bezpośredniej odnoszącej się do przebiegu realizacji zadania. W trakcie prowadzonych kontroli zwracać się będzie szczególną uwagę na:
zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie przyznanych kwot dotacji, zgodność realizacji zadania z przedłożonym w ofercie harmonogramem, efektywność, rzetelność i jakość wykonywanego zadania.
8. Kontrola po zakończeniu realizacji zadania w szczególności obejmuje: terminowości złożonego sprawozdania, ocenę formalną i merytoryczną sprawozdania oraz spójność z zapisami umowy, sprawdzenie dokumentów finansowych potwierdzających faktycznie poniesione wydatki, sprawdzenie zgodności zapisów w sprawozdaniu.
9. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi w tej części, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości.
§ 7
Postanowienia końcowe
1. Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać osobiście w Starostwie Powiatowym w Szczecinku, ul. 28 Lutego 16, 78-400 Szczecinek, pokój nr 14; telefonicznie pod numerem: 94 37 29 272 lub kierując zapytanie pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Informacje dotyczące konkursu dostępne są również na stronie internetowej Powiatu Szczecineckiego www.powiat.szczecinek.pl
2. Przepisy zawarte w ogłoszeniu mają również zastosowanie do ofert składanych zgodnie z art. 19a (tzw. małe granty) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

"

Więcej informacji w załącznikach poniżej :

 

 Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na 2017 r. (176.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie dla uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór oferty realizacji zadania publicznego (93.6kB) Zapisz dokument  
Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego (69.2kB) Zapisz dokument  
Wzór umowy o realizację zadania publicznego (68.9kB) Zapisz dokument  

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

 

Współpracujemy z:

 

 Starostwo Powiatu Szczecineckiego

 

PUP w Szczecinku

 

herbszczecinka

 

 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku

 

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.

Organizacje Szczecinek
|