Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu do mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

.

   Realizacja zadań publicznych (tzw. projektów) przez organizacje pozarządowe odbywa się na zasadach opisanych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Istotą realizacji zadań publicznych jest ich zlecenie podmiotowi niepublicznemu, np. organizacji pozarządowej...

"Zadanie realizuje więc ta organizacja, a zleca organ administracji publicznej (na potrzeby tekstu mówić będziemy o samorządach wszystkich szczebli, choć zadania publiczne zlecać może również administracja centralna, np. ministerstwa).

Podstawą przekazania zadań publicznych do realizacji innym podmiotom, w tym organizacjom pozarządowym, jest:

 1. program współpracy – który wskazuje, jakie zadania i w jakiej formie dany samorząd chce realizować z lokalnymi organizacjami
 2. procedura zlecenia realizacji zadania publicznego wskazana w ustawach.

 

Obecnie głównym trybem zlecania zadań są te wskazane w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa daje możliwość realizacji dwóch trybów zlecania zadań publicznych:

 1. konkurs na realizację zadania publicznego (art. 11 - 19)
 2. tryb z pominięciem konkursu na podstawie oferty złożonej przez organizację pozarządową, tzw. „mały grant” (art. 19a).

 

Oba tryby realizowane są w formie dotacji na realizację zadań publicznych.

"mały grant" 19akonkurs

Istotą tzw. „małego grantu” jest to, że ofertę na realizację zadania publicznego przedstawia sama organizacja pozarządowa z własnej inicjatywy.

Istotą konkursu jest to, że organizacja przedstawia ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe.

 

Różnica ta jest kluczowa, ponieważ składając ofertę w odpowiedzi na konkurs wiemy, co jest przedmiotem konkursu, jakie są przewidziane środki na realizację zadania, jakie są kryteria oceny złożonych ofert, jaki jest planowany czas realizacji zadania publicznego. To  samorząd określa nam warunki, na jakich mamy realizować zadanie, które chce nam zlecić.

W „małym grancie” tego nie ma. Tu sama organizacja może zaproponować zadanie publiczne do realizacji. Jego celowość oceni właściwy samorząd, uwzględniając cele, zadania, posiadane środki.

 
Przedmiot „małego grantu”

Czy mając swobodę składania wniosków w trybie „małego grantu” organizacja może złożyć dowolną ofertę? Niestety nie. Tryb opisany w art. 19a wskazuje, że zadanie publiczne zgłaszane do realizacji musi być zadaniem lokalny lub regionalnym. Ponadto zadanie musi być realizowane w terminie do 90 dni (nie może być dłuższe), a maksymalna wysokość dotacji na zadanie wyniesie 10.000 zł (nie można wnioskować o więcej). Te ograniczenia wskazują wyraźnie na istotę „małego grantu”.

Co może być przedmiotem oferty składanej w trybie "małego grantu"? Czy wszystkie zadania publiczne, które realizuje samorząd, czy też tylko te, które wskazane zostały w programie współpracy?

Art. 19a i kolejne nie odnoszą się do tego zagadnienia. Należy jednak pamiętać o całości regulacji wskazanych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Tutaj kluczowe wydają się przepisy dotyczące programu współpracy. Program współpracy (roczny lub wieloletni) to dokument, który określa przedmiot i formy współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Roczne programy współpracy wskazują przedmiot współpracy, priorytetowe zadania publiczne oraz tryb i formę współpracy przy ich realizacji. Oznacza to, że wnioski składane przez organizacje pozarządowe powinny dotyczyć zakresu zadań wskazanych w programie współpracy.

 
Środki na „małe granty”

Czy samorząd musi wyznaczyć odrębne środki na tryb „małych grantów”? Nie, ustawodawca nie narzucił takiego obowiązku. Do samorządu należy decyzja, czy i w jaki sposób będzie finansował zlecenie zadania publicznego w trybie art. 19a. Ustawa wskazuje jedynie, że suma wszystkich środków przeznaczonych na tryb „małych grantów” nie może być większa niż 20% planowanych środków na zadania zlecone organizacjom pozarządowym (art. 19a ust. 7).

Ograniczenie to ma kluczowe znaczenie dla sposobu rozdzielania środków na konkursy i na tryb „małych grantów”. Praktyka pokazuje, że najczęściej występują dwa modele:

pierwszy – samorządy w ramach zakładanych do przekazania zadań publicznych z góry wybierają te, w których chcą realizować tryb „małych grantów” (opcja 1 w tabeli z przykładem)

drugi – samorządy realizują w pierwszej kolejności konkursy dotacyjne, a dopiero po ich zakończeniu z „pozostałych lub niewykorzystanych” środków dopuszczają możliwość realizacji zadań w trybie art.19a. (opcja 2 w tabeli z przykładem)

PRZYKŁAD: schemat planowania środków na zadania realizowane w trybie dotacji (konkursy i „małe granty”)

Lista zadań publicznych określonych w programie współpracy:

 1. zadania z zakresu pomocy społecznej - środki na zadania zlecone –  300.000 zł
 2. zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 500.000 zł
 3. zadania z zakresu kultury – 100.000 zł
 4. zadania z zakresu edukacji – 100.000 zł

Łączna kwota środków na zlecenie zadań publicznych – 1.000.000 zł

Opcja 1
Samorząd na poziomie poszczególnych komórek organizacyjnych (np. wydziałów  sportu, kultury, edukacji) przyjmuje, że chce realizować zadania w trybie „małych grantów”. Każda z komórek ma do dyspozycji do 20% środków, które może przeznaczyć na tryb art. 19a.

 1. zadania z zakresu pomocy społecznej – środki na zadania zlecone - 300.000 zł (z tego konkurs 240.000 zł, tryb art. 19a 60.000 zł)
 2. zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 500.000 zł (z tego konkurs 450.000 zł, tryb art. 19a 50.000 zł)
 3. zadania z zakresu kultury – 100.000 zł (z tego konkurs 80.000 zł, tryb 19a 20.000 zł)
 4. zadania z zakresu edukacji – 100.000 zł (z tego konkurs 80.000 zł, tryb 19a 20.000 zł)

Łączna kwota środków na zlecenie zadań publicznych – 1.000.000 zł  (z tego na konkursy musi być przeznaczone 800.000 zł, a na tryb „małych grantów” do 200.000 zł).

Opcja 1 realizowana jest najczęściej w dużych jednostkach samorządowych, które ze względu na specyfikę zadań i ilość podmiotów z góry zabezpieczają środki na tryb 19a na poziomie poszczególnych jednostek organizacyjnych (np. wydziałów).

Opcja 2
Samorząd na poziomie poszczególnych jednostek organizacyjnych realizuje w pierwszej kolejności konkursy, a później przeznacza niewykorzystane środki na zlecanie zadań w trybie art. 19a. W przypadku specyficznych lokalnych uwarunkowań samorząd może też stwierdzić, że np. w danej dziedzinie będzie więcej środków na tryb 19a.

 1. zadania z zakresu pomocy społecznej – środki na zadania zlecone – 300.000 zł – tylko konkurs
 2. zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 500.000 zł – tylko konkurs
 3. zadania z zakresu kultury – 100.000 zł – (z tego konkurs 50.000 zł, tryb 19a 50.000 zł)
 4. zadania z zakresu edukacji – 100.000 zł  – tylko konkurs.

W „kulturze” – ze względu na specyfikę projektów kulturalnych – połowa środków dotacyjnych jest przekazywanych w trybie 19a. Mimo to został utrzymany dla trybu 19a limit 20% wobec kwoty przeznaczonej na całość zleconych przez samorząd zadań.

 

Osobiście zachęcam do wyboru rozwiązań bliższych drugiemu z przedstawionych schematów. Warto wspólnie z organizacjami pozarządowymi przy tworzeniu programu współpracy z góry ustalić, przy których zadaniach tryb art. 19a jest celowy i w jakiej formie go realizować. 

 
Uruchomienie procedury „małych grantów”

Tryb „małych grantów” jest trybem bezkonkursowym uruchamianym przez organizacje na podstawie złożonej oferty na realizację zadania publicznego. Wzór oferty określa Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016.

Wątpliwość, jaka pojawia się często w praktyce, jest taka: czy samorząd może narzucić termin składania ofert (tzw. „deadline'y” na przyjmowanie wniosków)? Praktyka pokazuje, że często w dużych samorządach pojawia się informacja o naborze ofert w trybie „małych grantów”. Nabór taki należy jednak traktować jako formę promocji trybu 19a, a zawarte informacje o terminach, jako instrukcyjne i niewiążące dla organizacji.

Inaczej mówiąc: organizacja może w każdej chwili złożyć ofertę w trybie "małego grantu" i będzie ona rozpatrywana, o ile dostępne są środki przeznaczone na ten tryb. Praktyka publikowania „ogłoszeń” w niektórych samorządach wynika z tego, że samorządowi zależy na wydatkowaniu środków, które ma zabezpieczone w danym roku na dotacje, czyli na właściwej realizacji zaplanowanego budżetu.

 

[...]

 

Oferta konkursowa a oferta w trybie art. 19a

Jedną z wątpliwości, jakie pojawiają się w praktyce jest to, czy w ramach trybu „małych grantów” można zgłaszać oferty, które:

 1. były oceniane już w konkursie
 2. są uzupełnieniem oferty konkursowej.

W pierwszym przypadku nic nie stoi na przeszkodzie, by organizacja złożyła ofertę, która „odpadła w normalnym konkursie”. Należy jednak pamiętać, że oferta ta musi spełniać wymogi co do czasu i wartości dotacji oraz być złożona na odpowiednim formularzu. Samorząd dokonuje oceny tej oferty i nadal ma prawo ją odrzucić, jeżeli jest niecelowa z jego punktu widzenia.

Celowość należy analizować pod kątem zapisów programu współpracy, kierunków działań samorządu zawartych w lokalnych planach oraz priorytetów na dany rok. To samorząd podejmuje decyzję, czy chce dane zadanie zlecić, czy nie. Odmowa przyznania środków ze względu na brak celowości musi być uzasadniona.

W drugim przypadku nie ma formalnej możliwość uzupełnienia oferty konkursowej kolejną ofertą złożoną w trybie art. 19a. Formalnie organizacja zgłasza nowe zadanie publiczne. Jeżeli istnieją wątpliwości co do jego zakresu, to w trybie zgłaszania uwag należy je wyjaśnić z wnioskodawcą.

 
Tryb „małych grantów” – podsumowanie

Realizacja trybu „małych grantów” jest uproszczoną formą zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych. Tryb ten ma umożliwić w praktyce realizację niedużych przedsięwzięć ważnych dla społeczności lokalnych, które samorządy uznają za celowe.

 

Kluczowe dla sprawnego realizowania trybu 19a wydaje się omówienie zasad jego wdrażania z organizacjami pozarządowymi. Dobrym momentem na to jest czas tworzenia programów współpracy. Wyjaśnienie, na jakich zasadach, na co i kiedy w praktyce można będzie składać wnioski w trybie art.19a, daje możliwość stworzenia na poziomie lokalnym rozwiązań odpowiadających na faktyczne potrzeby wdrażania takich zadań.

"

Źródło info: Łukasz Waszak, poradnik.ngo.pl

Współpracujemy z:

 

 Starostwo Powiatu Szczecineckiego

 

PUP w Szczecinku

 

herbszczecinka

 

 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku

 

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 46 gości oraz 0 użytkowników.

Organizacje Szczecinek
|