Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu do mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

.

 

  Burmistrz Miasta Szczecinek działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie Klubu Młodzieżowego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego…

„I. Forma zlecenia zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

 

1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

 

2. Na realizację zadania od 1 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. planuje się przeznaczyć z budżetu Miasta Szczecinek kwotę 75 000 zł, z czego od 1 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. kwotę 25 000 zł i od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. kwotę 50 000 zł.

 

II. Opis zadania

 

1. Prowadzenie Klubu Młodzieżowego będącego placówką wsparcia dziennego powinno się odbywać zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.), w tym szczególnie w zakresie:

 a) posiadania odpowiedniej bazy lokalowej,

 b) zatrudnionej kadry do realizacji zadania,

 c) prowadzonej dokumentacji,

 d) liczby młodzieży przebywającej jednocześnie w placówce oraz pod opieką jednego wychowawcy.

 

2. Klub Młodzieżowy ma być prowadzony w lokalu przy ul. Kosińskiego 19 w Szczecinku.

 

3. Adresatami zadania ma być w szczególności młodzież z rodzin z problemem alkoholowym, narkomanii, zagrożona przemocą i wykluczeniem społecznym.

 

4. Klub Młodzieżowy powinien funkcjonować co najmniej 5 dni w tygodniu.

 

5. Klub Młodzieżowy powinien zapewniać opiekę dla minimum 15 osób w wieku 13-19 lat.

 

6. Obligatoryjne cele realizacji zadania:

 a) wskazywanie młodzieży alternatywnych form spędzania czasu wolnego,

 b) kształtowanie umiejętności społecznych i interpersonalnych,

 c) rozwój i kształtowanie zainteresowań,

 d) ograniczanie negatywnego wpływu środowiska na rozwój psychospołeczny młodzieży,

 e) podniesienie wyników w nauce poprzez zajęcia edukacyjno-korekcyjne,

 f) profilaktyka uzależnień, dostarczanie wiedzy na temat zagrożeń płynących z korzystania ze środków psychoaktywnych i Internetu.

 

7. Fakultatywne cele realizacji zadania:

 a) zorganizowanie wyjazdowych form wypoczynku młodzieży uczęszczającej do placówki,

 b) zapewnienie działań terapeutycznych, psychoprofilaktycznych, korekcyjnych i kompensacyjnych.

 

III. Warunki i zasady składania ofert

 

1. W konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

 a) zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Szczecinka,

 b) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

 c) przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na obowiązującym formularzu,

 d) załączą dokumenty wymienione w pkt. 5. 2. Zadanie, które jest przedmiotem konkursu ma być realizowane od 1 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

 

3. Ofertę należy przygotować na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

 

4. W ofercie należy określić w szczególności:

 a) dni tygodnia, w których ma być czynna placówka,

 b) godziny, w których ma być czynna placówka w poszczególne dni tygodnia,

 c) liczbę młodzieży mającej uczęszczać do placówki,

 d) wykaz realizatorów zadania, wraz z określeniem ich zadań,

 e) liczbę wolontariuszy, wraz z określeniem charakteru pracy.

 

5. Do oferty należy dołączyć:

 a) aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, a w przypadku organizacji kościelnych, związków wyznaniowych – dokument poświadczający osobowość prawną; w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów),

 b) aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący organy uprawnione do reprezentowania,

 c) statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt,

 d) regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt,

 e) kopie dokumentów potwierdzającymi kwalifikacje osób mających być zatrudnionych w placówce zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

 f) informację o niezaleganiu w regulowaniu składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 

6. Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie.

 

7. Oferty złożone na innych formularzach, złożone po terminie lub niekompletne i nieuzupełnione w ciągu 2 dni od daty powiadomienia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

IV. Termin i miejsce składania ofert

 

1. Składanie ofert na realizację zadania następuje do 22 czerwca 2015 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Szczecinek.

 

2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Klub Młodzieżowy” w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek, pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek lub przesłać pocztą.

 

V. Zasady przyznawania dotacji

 

1. Dokonując oceny ofert komisja konkursowa będzie stosowała następujące kryteria:

 a) możliwość realizacji zadania publicznego, w tym zasoby rzeczowe i kadrowe, świadczenia wolontariuszy,

 b) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym rodzaj, celowość i adekwatność planowanych kosztów,

 c) wartość merytoryczna projektu – celowość, zakres rzeczowy, grupa docelowa, planowane rezultaty,

 d) wartość merytoryczna programów profilaktycznych – programy rekomendowane przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii (http://www.kbpn.gov.pl), Ośrodek Rozwoju Edukacji (http://www.ore.edu.pl/) lub Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (http://www.parpa.pl),

 e) doświadczenie oferenta w realizacji zadań o podobnym charakterze oraz dotychczasowa współpraca organizacji z Miastem.

 

2. Decyzję o wyborze podmiotu, który uzyska dotację oraz o jej wysokości podejmie Burmistrz Miasta Szczecinek, po przedstawieniu przez komisję konkursową oceny ofert.

 

3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

 

4. Burmistrz Miasta może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 

5. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Miastem Szczecinek a podmiotem, którego oferta została wybrana.

 

6. W poprzednich latach Miasto Szczecinek nie zlecało tego zadania organizacjom pozarządowym. Bliższych informacji udziela Pełnomocnik ds. uzależnień oraz kontaktów z organizacjami pozarządowymi – Urząd Miasta Szczecinek – budynek B pok. 120, tel. 94 37 141 53″

 

Źródło info: UM Szczecinek

 

Współpracujemy z:

 

 Starostwo Powiatu Szczecineckiego

 

PUP w Szczecinku

 

herbszczecinka

 

 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku

 

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.

Organizacje Szczecinek
|