Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu do mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

.

   Resort sprawiedliwości chce, żeby w udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej były zaangażowane samorządy.

Według nowego projektu porad będą udzielać adwokaci lub radcy na podstawie umowy zawartej z powiatem.

W czwartek, 12 marca Komitet Stały Rady Ministrów rozpatrywał przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej i edukacji prawnej społeczeństwa.

 

 

Zakłada on, że do darmowej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) będą miały dostęp m.in.

osoby, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy

społecznej, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, a także kombatanci, weterani i

osoby, które ukończyły 75 lat. Darmowa pomoc prawna będzie również przysługiwała każdemu w

przypadku wystąpienia zagrożenia katastrofą naturalną, awarią techniczną czy klęską

żywiołową, zaś dostęp do informacji o prawie uzyska każdy obywatel.

Pomoc prawna będzie polegała na poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie

prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz na

wskazaniu sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego. Wsparcie będzie mogło także

polegać na sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma, w tym pisma

wszczynającego postępowanie sądowe lub sądowo-administracyjne oraz pisma procesowego o

zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Wyłączone będą

pisma procesowe w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pisma w postępowaniu

sądowo-administracyjnym.

Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa podatkowego, celnego, dewizowego,

handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia. W

udzielanie pomocy prawnej będą zaangażowane jednostki samorządu terytorialnego oraz

prawnicze samorządy zawodowe, a także organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku

publicznego. Powiat będzie zawierał porozumienie z gminami na obszarze tego powiatu w

sprawie wykonywania zadania polegającego na udzielaniu pomocy prawnej, określające w

szczególności: - gminne lub powiatowe jednostki organizacyjne, w których będą usytuowane

punkty pomocy prawnej; - harmonogram wskazujący dni i godziny, w których będzie udzielana

pomoc prawna; - zasady współpracy w zakresie zapewnienia warunków lokalowych adwokatom i

radcom prawnym udzielającym pomocy prawnej.

Powiat będzie również corocznie zawierał z okręgową radą adwokacką i radą okręgowej izby

radców prawnych właściwymi dla siedziby władz powiatu porozumienie w sprawie udzielania

pomocy prawnej na obszarze powiatu, określające w szczególności: - liczbę adwokatów i radców

prawnych, którzy będą udzielać pomocy prawnej na obszarze powiatu, z uwzględnieniem potrzeby

zapewnienia równomiernego udziału adwokatów i radców prawnych w wykonywaniu tego zadania; -

zobowiązanie dziekanów okręgowej rady adwokackiej i rady okręgowej izby radców prawnych do

imiennego wskazywania adwokatów i radców prawnych oraz ich zastępców, wyznaczonych do

udzielania pomocy prawnej; - szczegółowe zasady wynagradzania adwokatów i radców prawnych

udzielających pomocy prawnej.

Pomocy prawnej będzie udzielał osobiście adwokat lub radca prawny na podstawie umowy

zawartej z powiatem. Według projektu w skali całego kraju miałoby powstać ponad 1500

punktów, w których nieodpłatnie będzie świadczona pomoc prawna przez adwokatów lub radców

prawnych oraz 42 stanowiska na potrzeby udzielania informacji prawnej za pośrednictwem

infolinii. Projekt resortu sprawiedliwości jest elementem wygłoszonego 1 października 2014

r. exposé Prezesa Rady Ministrów Ewy Kopacz.

Dzięki współpracy rządu, samorządów i organizacji pozarządowych projektowany system ma

zagwarantować bezpłatny dostęp do darmowych porad prawnych na poziomie lokalnym oraz

zniwelować barierę finansową do korzystania z profesjonalnej usługi prawnej. Oprócz

nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach nowego systemu świadczona będzie także nieodpłatna

informacja prawna oraz będą prowadzona edukacja prawna społeczeństwa.

Nieodpłatna informacja prawna będzie przysługiwać wszystkim osobom fizycznym. Obywatel

uzyska informację o obowiązujących aktach normatywnych regulujących przedstawione

zagadnienie, sposobach uzyskania pomocy prawnej lub innego rodzaju pomocy dotyczącej

rozwiązania problemów prawnych. Wojewoda będzie prowadzić wojewódzkie centrum informacji

prawnej, w którym będzie prowadzona obsługa infolinii, za której pośrednictwem będzie

udzielana informacja prawna. Organizację usługi telekomunikacyjnej w zakresie infolinii

zapewni Minister Sprawiedliwości. Realizację zadania polegającego na udzielaniu informacji

prawnej w wojewódzkim centrum informacji prawnej wojewoda powierzy organizacji pozarządowej,

wyłanianej corocznie w otwartym konkursie ofert.

Ustawa przewiduje również działania polegające na kształtowaniu świadomości prawnej

obywateli. Przewiduje się w szczególności, że zadaniem organów administracji publicznej

będzie podejmowanie działań edukacyjnych zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej

obywateli.

Zadanie to będzie realizowane przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Min. Sprawiedliwości/mp Serwis Samorządowy PAP"

 

Źródło info: www.szczecinek.pl

Współpracujemy z:

 

 Starostwo Powiatu Szczecineckiego

 

PUP w Szczecinku

 

herbszczecinka

 

 

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku

 

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 34 gości oraz 0 użytkowników.

Organizacje Szczecinek
|